top of page
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği (ALTINSAFRAN UÖD) kişisel bilgilerinizin gizliliğine önem vermekte ve kişisel verilerinizi güvende tutmayı taahhüt etmektedir.

İşbu aydınlatma metni, ALTINSAFRAN UÖD tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Dernek amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verilere dair uluslararası misafir öğrencilerini, mülteci öğrencileri, bursiyerleri, bursiyer adaylarını, bağışçıları, iş/proje ortaklarını, ziyaretçileri, www.altinsafran.org.tr sitesini ziyaret eden kullanıcıları, iç çözüm ortağı/tedarikçiler ile iş birliği içerisindeki kurum ve kuruluşların çalışan ve yetkilileri ile diğer üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği (ALTINSAFRAN UÖD)

Adres: 100. Yıl Mah. Prof. Dr. Burhanettin Uysal Cad. Özge Sitesi No.15/2 Merkez/KARABÜK

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği (ALTINSAFRAN UÖD), kişisel verileri doğrudan bursiyerlerin, bursiyer adaylarının, yurt öğrencilerinin, yurt öğrenicisi adaylarının, bağışçıların, ziyaretçilerin, çevrimiçi ziyaretçilerin ve iç çözüm ortağı/tedarikçilerin kendisinden, CCTV, log kayıtları, fiziksel ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Dernek faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği (ALTINSAFRAN UÖD), kişisel verilerinizi Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecektir.

 • Dernek tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

 • Dernek Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

 • İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

 • Dernek Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi

 • Dernek Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

 • Dernek Dışı ve İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

 • Talep ve/veya Şikayetlerin Takibi

 • Dernek Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi

 • Dernek Faaliyetlerinin Dernek Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

 • Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

 • Dernek Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

 • Dernek Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

 • Dernek Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Dernek Yerleşkelerinin ve Taşınırlarının Temini

 • Dernek Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması

Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği (ALTINSAFRAN UÖD)  tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet sitemizde yer alan Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği (ALTINSAFRAN UÖD)  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun şekilde ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği (ALTINSAFRAN UÖD)  tarafından kişisel verilerin aktarımı konusunda detaylı bilgilere; internet sitemizde yer alan Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği (ALTINSAFRAN UÖD) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. İlgili Kişilerin Hakları İçin Başvuru

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği (ALTINSAFRAN UÖD) Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “KVKK Başvuru Formu” aracılığıyla gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

ALTINSAFRAN UÖD Gizlilik Politikası

 

ALTINSAFRAN UÖD İlgili Kişi Başvuru Formu

 

biz_bir_milletiz_kutlu_doc49fum222.fw.pn
bottom of page